zakupy

Szanowni Państwo,
Naszym Klientom, lubiącym formę kupowania towarów przez internet, a także tym, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu lub którym dotarcie do najbliższego miejsca sprzedaży mogłoby sprawić kłopot, oddajemy w użytkowanie internetowy system zamówień ułatwiający zakup produktów Guardini.

Wystarczy wybrać odpowiedni produkt, wypełnić prezentowany formularz, nacisnąć przycisk "zamawiam", a wskazany towar dotrze do Państwa najdalej w ciągu 48 godzin (dla towarów znajdujących się w magazynie) lub sprowadzimy go na Państwa życzenie w ciągu 14 dni roboczych. Wypełnienie formularza pozwala również zdobyć szczegółowe informacje o produkcie. Skontaktujemy się z Państwem wedle życzenia i z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Ceny umieszczone w internetowym systemie sprzedaży, wyrażone są w polskich złotych (PLN), z wliczonym podatkiem od towarów i usług VAT. Artykuły, przy których w naszym systemie znajduje się cena "0,00", nie są chwilowo dostępne.

Po otrzymaniu zamówienia, kontaktujemy się z Państwem telefonicznie i potwierdzamy:
- termin realizacji zamówienia,
- rodzaj i ilość zamówionego towaru,
- jego wartość wyrażoną w PLN oraz
- udzielamy wszelkich informacji dotyczących przesyłki i towaru.

Płatność za towar następuje gotówką w momencie odbioru przesyłki (za pobraniem) lub przed dostawą (przedpłata). Koszt przesyłki wynosi 10 zł w przypadku zamówienia o wartości do 200 zł; powyżej tej sumy - koszt dostawy towaru ponosi nasza firma. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Dostawy realizowane są w dni robocze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu, uprzejmie prosimy o niezwłoczne:
- zgłoszenie zaistniałego faktu przedstawicielowi firmy spedycyjnej,
- sporządzenie protokołu (opisu przypadku) przy udziale przedstawiciela firmy spedycyjnej
- telefoniczne powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji (nr telefonu (22) 583 10 33)

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymanie faktury wraz z przesyłką - uprzejmie prosimy o wypełnienie pola: NIP, co umożliwi nam poprawne jej wystawienie.

Wszelkie dane osobowe przekazane przez kupującego wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia i są przechowywane zgodnie zobowiązującym prawem i nie są udostępniane osobom trzecim ani żadnym instytucjom, zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres email: gero@gero.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy.
Przesyłkę należy nadać na adres:
Gero Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, Połczyńska 126.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarcze-niu;
 6. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połą- czone z innymi rzeczami;
 7. której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przed-siębiorca nie ma kontroli;
 8. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczę-towanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie o-znaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodze-nia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w War-szawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


*Gero Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmian w ofercie bez konieczności informowania Klientów oraz bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym przekazie informacyjnym. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą odbiegać od rzeczywistości.